ಏನೋ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದೇ

ಏನೋ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲದಿಂದಲೇ
ಕೂತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪೆನ್ನು ಹಿಡಿದು
ಮನದಿ ಮೊದಲ ಸಾಲು ಮೂಡಿಬರುವ ಮೊದಲೇ
ಕುಣಿಯತಲಿತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಹಠವಿಡಿದು
ಎದ್ದು ಹೋದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ
ತಡಕಾಡಿದೆ ತಿನ್ನಲು ಏನೋ ಸಿಗಬಹುದೆಂದೇ
ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳೆಯದೆ
ನೋಡಲು ಅಸಾಹಕತೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನೇ
ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂತೆ ಏನೋ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದೇ
ಮೊದಲ ಸಾಲು ಮೂಡಿಬಂದಿತು ಆಗಲೇ
"ದೇವಾ ಹಸಿವ ತಾಳಲಾರೆನೆಯ್ಯಾ" ಎಂದೇ

No comments:

Post a Comment