ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ

ಹೂವಿನ ಮನಸ್ಸು ಏನೆಂದು ನಾನರಿಯೆ
ಆ ಹೂವನ್ನು ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ

 ಮಗುವಿನ ಮುಗ್ದತೆಯ ಅಗಾಧತೆ ಏನೆಂದು ನಾನರಿಯೆ
ಆ ಮಗುವನ್ನು ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ

 ತ್ಯಾಗದ ಮಿತಿ ಏನೆಂದು ನಾನರಿಯೆ
ಆ ತ್ಯಾಗಮಯಿಯನ್ನು ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ

 ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವೇನೆಂದು ನಾನರಿಯೆ
ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ

 ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಮಿತಿ ಏನೆಂದು ನಾನರಿಯೆ
ಆ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ನಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ

 ಕರುಣೆಯ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದು ನಾನರಿಯೆ
ಆ ಕರುಣಾಮಯಿಯನ್ನು ನಾ ನಿನ್ನಲಿ ಕಂಡೆ

 ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡೆ
ಇದೋ ನಾ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಚಿರಋಣಿ


No comments:

Post a Comment